LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:
– Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 nguyên là Xí nghiệp Dược phẩm Trung Ương 3 thuộc Tổng công ty Dược Việt Nam.
– Xí nghiệp Dược phẩm Trung Ương 3 trực thuộc Bộ Y tế Thành lập năm 1962 với chức năng chuyên sản xuất thuốc đông dược, thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.
– Ngày 01/12/2003, Xí nghiệp Dược phẩm Trung Ương 3 chuyển thành công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Foripharm.
– Đến tháng 09/2006, Công ty đổi thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.